18 maart 2021

Aanbieden Petitie

Aanbieden petitie aan Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De dag na de verkiezingen is de petitie aan de minister aangeboden met daarin de oproep om de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR aan te passen. Tevens heeft de minister het boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht over 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR in ontvangst genomen. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit digitaal plaatsgevonden.

De petitie is ondertekend door 114 medezeggenschapsorganen uit overheidssectoren en door meer dan 1000 andere personen. Tijdens de bijeenkomst met de minister heeft Judy Hoffer namens de samenwerkende centrales van overheidspersoneel gewezen op het belang van het meer betrekken van de ambtenaren bij de politieke besluitvorming. Loe Sprengers heeft namens de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht de conclusies uit het onderzoek toegelicht zoals die in het boek zijn uitgewerkt. Vervolgens hebben Loes Thissen van de COR Politie, Carin Benders en Johan Veld van de GOR Rijk en Jer Peerlings van de OR gemeente Maastricht aan de minister inzichtelijk gemaakt welke beperkingen ondernemingsraden bij de overheid ondervinden vanwege de wijze waarop het primaat van de politiek wordt gehanteerd in het overleg met de ondernemingsraad. En daarop heeft de minister de petitie in ontvangst genomen.

De minister wees erop dat de positie van de ambtenaren betrokken bij de uitvoering de laatste tijd volop zijn aandacht heeft. Als verantwoordelijk minister voor de WOR zegde hij toe dat hij of zijn opvolger zich verder in het onderwerp zullen verdiepen en dat het onderwerp aandacht zal gaan krijgen. Afgesproken is dat er over enige tijd een vervolgafspraak met de initiatiefnemers zal plaatsvinden om te bespreken wat er met het onderwerp zal gaan gebeuren.

De leden van de initiatiefgroep zijn blij met deze toezegging van de minister en zullen de huidige minister of zijn opvolger dan ook over een aantal maanden benaderen voor een vervolgoverleg.