25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

Invloed medezeggenschap bij de overheid

'Invloed van de medezeggenschap bij de overheid’ zo luidt de naam van een symposium dat op 26 november 2020 is gehouden. Tijdens het symposium is ook een boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht gepresenteerd over 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR. Via deze website kun je dit boek downloaden en het symposium terugkijken.

Het symposium heeft duidelijk gemaakt dat de ruimte voor de medezeggenschap bij de overheid wordt ingeperkt door de strikte wijze waarop de bepaling over het primaat van de politiek in de rechtspraak wordt uitgelegd. Daar dient verandering in te komen. Op deze website tref je de tekst van een petitie aan, die door ondernemingsraden bij de overheid is opgesteld. Minister en Tweede Kamerleden worden opgeroepen om de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR aan te passen.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk ondernemingsraden en OR-leden bij de overheid deze petitie onderschrijven. Maar ook anderen die betrokken zijn bij de medezeggenschap bij de overheid kunnen de petitie ondertekenen. Te denken valt aan vakbondsleden, ambtenaren, deskundigen. De tekst van de petitie tref je op deze website aan als ook een link waarmee je de petitie kunt ondertekenen. Het is de bedoeling om deze petitie in de tweede helft van januari 2021 aan te bieden.

Als je nog andere mensen kent die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in ondertekening van deze petitie, stuur ze dan een link naar deze website. Hoe meer ondernemingsraden bij de overheid hun stem verheffen, hoe luider die zal worden gehoord!


Aanbieden petitie aan Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De dag na de verkiezingen is de petitie aan de minister aangeboden met daarin de oproep om de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR aan te passen. Tevens heeft de minister het boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht over 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR in ontvangst genomen. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit digitaal plaatsgevonden.

De petitie is ondertekend door 114 medezeggenschapsorganen uit overheidssectoren en door meer dan 1000 andere personen. Tijdens de bijeenkomst met de minister heeft Judy Hoffer namens de samenwerkende centrales van overheidspersoneel gewezen op het belang van het meer betrekken van de ambtenaren bij de politieke besluitvorming. Loe Sprengers heeft namens de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht de conclusies uit het onderzoek toegelicht zoals die in het boek zijn uitgewerkt. Vervolgens hebben Loes Thissen van de COR Politie, Carin Benders en Johan Veld van de GOR Rijk en Jer Peerlings van de OR gemeente Maastricht aan de minister inzichtelijk gemaakt welke beperkingen ondernemingsraden bij de overheid ondervinden vanwege de wijze waarop het primaat van de politiek wordt gehanteerd in het overleg met de ondernemingsraad. En daarop heeft de minister de petitie in ontvangst genomen.

De minister wees erop dat de positie van de ambtenaren betrokken bij de uitvoering de laatste tijd volop zijn aandacht heeft. Als verantwoordelijk minister voor de WOR zegde hij toe dat hij of zijn opvolger zich verder in het onderwerp zullen verdiepen en dat het onderwerp aandacht zal gaan krijgen. Afgesproken is dat er over enige tijd een vervolgafspraak met de initiatiefnemers zal plaatsvinden om te bespreken wat er met het onderwerp zal gaan gebeuren.

De leden van de initiatiefgroep zijn blij met deze toezegging van de minister en zullen de huidige minister of zijn opvolger dan ook over een aantal maanden benaderen voor een vervolgoverleg.

De petitie zal ook nog aangeboden gaan worden aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zal plaatsvinden wanneer deze commissie in de nieuwe samenstelling van na de verkiezingen weer de werkzaamheden gaat hervatten. Tot die tijd is het nog steeds mogelijk om via de website de petitie te blijven ondertekenen.